Khả năng thanh toán lãi vay là gì? Tổng quan thông tin về hình thức này

Khả năng thanh toán lãi vay là gì? Công thức tính như thế nào? Và dựa vào thông tin này chúng ta có thể đánh giá được được khả năng trả lãi vay của cá nhân, công ty hay tổ chức doanh nghiệp hay không? Kiến thức tài chính kinh doanh sẽ giải đáp khúc mắc này trong bài viết chia sẻ dưới đây.

Giải đáp: Khả năng thanh toán lãi vay là gì?

Khả năng thanh toán lãi vay ( Interest coverage ratio ) – Là chỉ số cho biết khả năng chi trả lãi vay của cá nhân, ông ty hay một tổ chức doanh nghiệp.Hoặc có thể hiểu đơn giản đây là khả năng tài chính mà công ty có thể tạo ra để thanh toán khoản vay nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Khả năng thanh toán lãi vay là gì?

Khả năng thanh toán các khoản vay này sẽ được tính bằng tỷ lệ nợ và tỷ suất sinh lời. Sau khi tính toán ra kết quả ta có thể  xác định được khả năng mà các doanh nghiệp trả lãi cho các khoản vay nợ còn tồn đọng bao nhiêu. Ngoài ra, con số này còn được tính bằng cách chia thu nhập của công ty trước thuế trong một khoản thời gian xác định, và với khoản thanh toán lãi của công ty trong cùng thời một điểm.

Cách tính khả năng thanh toán lãi vay

Công thức tính cho khả năng thanh toán lãi vay được áp dụng là:

Tỷ số thanh toán lãi vay = (Lợi nhuận trước thuế + Lãi nợ vay)/ lãi nợ vay

Trong đó:

– Lợi nhuận trước thuế là các khoản thu từ hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty chưa được trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí cho lãi vay.

– Lãi vay là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh từ việc doanh nghiệp khi đi vay.

Tổng quan ý nghĩa của hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho ta biết rằng công ty đó đang có nguồn lợi nhuận thu được trước thuế và lãi vay từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để chi trả cho một đồng chi phí cho lãi vay.

Tổng quan ý nghĩa của hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cao

Nếu như hệ số này càng cao thì chứng tỏ lợi nhuận thu về khi kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả lãi suất nợ.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay > 1

Trong trường hợp các doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có lãi khi hệ số này > 1. Nghĩa là lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp đó đang cao hơn so với chi phí lãi vay.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay < 1

Còn hệ số lãi vay <1, biểu thị rằng  lợi nhuận trước thuế và lãi vay đang thấp hơn so với chi phí cho lãi vay. Nghĩa là các nguồn thu của công ty đó đang không đủ chi trả cho khoản vay nợ. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp này đang bị thua lỗ và tình hình kinh doanh xấu. Lúc này để cải thiện các công ty cần đánh giá lại hả năng sử dụng nguồn vốn vay cho các hoạt động kinh doanh sản xuất. Nhằm tránh tình trạng thua lỗ kéo dài lâu sẽ dẫn đến mất khả năng chi trả do thiếu tài chính.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ~ 0

Nếu như hệ số khả năng thanh toán lãi vay càng gần ~ 0, điều này thể hiện công việc kinh doanh của công ty đó đang rất yếu, không có lợi nhuận để chi trả cho các chi phí vay nợ.

Như vậy chúng ta sẽ dựa vào hệ số khả năng thanh toán lãi vay để đánh giá khả năng chi trả các khoản nợ của công ty. Tuy nhiên, là một nhà đầu tư thông minh sẽ không chỉ dựa vào chỉ số này để đánh giá tình hình tài chính thực tế của một doanh nghiệp. Bởi vì hệ số này chưa đề cập đến các khoản thanh toán cố định như chi phí cổ tức ưu đãi, trả tiền nợ gốc…

Bài liên quan